Osobní údaje

Česká asociace létajícího disku je na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 o podpoře sportu povinna zpracovávat tyto údaje svých členů: celé jméno, datum narození, rodné číslo (u cizinců určení místa, kde se v ČR převážně zdržují) a státní občanství.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace) a budou uchovávány ještě po dobu 10 let ode dne, kdy dotyčná osoba přestane být členem asociace - zejména za účelem obnovení údajů o členství v ČALD, pokud se člen rozhodne do ČALD znovu vstoupit. Osobní údaje jsou současně předávány příslušným orgánům státní správy. Jméno a příjmení mohou být využity aplikací pro evidenci výsledků Catcher.

Osoba, která odmítne poskytnout výše zmíněné osobní údaje, se nemůže stát členem České asociace létajícího disku a tudíž ani hrát na žádném soutěžním ČALD turnaji.

Členové asociace mají ve vztahu ke zpracování osobních údajů zejména následující práva:
a) právo znát údaje, které o nich ČALD (prostřednictvím Evidence) vede,
b) právo na opravu, respektive doplnění osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů po ukončení členství formou anonymizace, ledaže má ve vztahu k těmto osobním údajům ČALD povinnost tyto po určitou dobu po zániku členství uchovávat podle závazného právního předpisu,
d) obrátit se na výkonnou radu ČALD s žádostí o nápravu, zjistí-li porušení Zákona o ochraně osobních údajů.