Minigranty

České asociace létajícího disku vytvořila vlastní grantový program nazvaný „Minigranty“. Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na rozvoj a propagaci ultimate frisbee v ČR v jednotlivých regionech a městech směrem k širší veřejnosti. Minigranty jsou určeny pro jakéhokoli řádného člena asociace (dle definice určené stanovami ČALD), který má smysluplný nápad realizovatelný formou časově ohraničeného projektového záměru a pro úspěšné naplnění projetkového záměru potřebuje buď finanční nebo materiální podporu.
 
Minigranty jsou jako program ČALD vypisovány každoročně s ohledem na aktuální stav financování uvnitř asociace a slouží k podpoře naplňování vize ČALD. 
 
O realizaci programu Minigranty se stará VR ČALD ve svém aktuálním složení, uvolnění prostředků pro účely minigrantu je součástí předběžného rozpočtu na následující rok schvalovaného každoročně Valnou hromadou. Vypsání a přidělení minigrantu není možné si jakýmkoliv způsobem vynucovat a VR ČALD si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit činnost tohoto programu pokud by se nadále neslučoval s prioritami a základní servisní činností ČALD a ty tímto ohrožoval.
 
Jak získat prostředky a podporu v programu „Minigranty“?
Pro účast v grantovém řízení Minigranty stačí vypracovat projektový záměr a zaslat vyplněný formulář „Žádost o podporu formou Minigrantu ČALD“  na e-mail minigranty@cald.cz.
 
Veškeré informace, formulář žádosti o podporu formou Minigrantu, propozice pro žadatele a informace o proběhlé podpoře a příklady již realizovaných aktivit členů ČALD v rámci podpory udělené skrze Minigranty najde zájemce na této webové stránce.
 
Zde budou každoročně informace aktualizovány a je v zájmu jednotlivců si zde aktuální informace samostatně načerpat.
 
Jak probíhá celé výběrové řízení v programu Minigranty?
Nejdříve si ujasněte vlastní myšlenku, zjistěte si, zda na to budete sami, nebo jestli třeba máte oporu ve vašem týmu.
 
1) Promyslete si dobře, co skutečně chcete dělat, kolik času si můžete do aktivity dovolit investovat a s čím potřebujete pomoci ze strany ČALD:
 • finančně – kolik to vlastně stojí?
 • materiálně – spoustu věcí si můžete od nás půjčit a nemusíte je kupovat
 • lidsky – může to zahrnovat konzultaci s někým z VR ČALD, pomoc s propagací aktivity, rady jak na tiskovou zprávu a media v regionu apod.
2) Stáhněte si aktuálně platný formulář Žádosti o podporu formou Minigrantu ČALD v souborech ke stažení. Ten pečlivě vyplňte a odešlete na výše uvedený e-mail.
Při vašem plánování nezapomínejte, že potřebujeme nějaký čas abychom se na vaše nápady podívali a vybrali ty, které budou ze strany ČALD podpořeny. Neplánujte proto aktivity s příliš blízkým datem k uzávěrce. I tímto bychom vás chtěli motivovat k včasnému plánování.
 
3) Projektové žádosti si přečte a zpracuje tříčlenná komise pro Minigranty, která je s anotacemi a hodnocením postupuje a představuje celé VR ČALD. Zde se hlasuje o jednotlivých projektových záměrech a výši celkové přidělené podpory v rámci programu Minigrantů k dané uzávěrce. Během jednoho měsíce by vám měly být známy výsledky, avšak VR ČALD si vyhrazuje 45 dní na zpracování a oznámení výsledků ode dne uzávěrky příjmu žádostí.
 
4) Pokud byl váš projektový záměr kladně ohodnocen a vybrán k podpoře, budeme vás kontaktovat a také se tato informace objeví na webových stránkách asociace. Vyzveme vás aby jste vyslali alespoň jednoho zástupce z projektového týmu, aby se dostavil osobně a podepsal s ČALD smlouvu o čerpání této podpory, ve které se mimo jiné držitel podpory zavazuje k řádnému vyúčtování a závěrečné hodnotící zprávě, pravidelné komunikaci se zástupci VR ČALD a spolupráci při propagaci a psaní článků o probíhajících projektech. Následně vám budou převedeny prostředky na dohodnutý bankovní účet. Pokud by se jednalo o vyšší částky, které jste v rámci této podpory obdrželi, vyhrazuje si VR ČALD právo vám prostředky přeposlat postupně v průběhu projektu formou několika plateb.
 
Na co je třeba dát pozor - hodnotící kritéria při výběru podpořených projektů v rámci programu Minigranty?
O podpoře projektu rozhoduje Výkonná rada ČALD na základě podkladů a doporučení předložených minigrantovou komisí (ve současném složení Petr Kotěšovec a Míša Čakrtová). Ta postupuje při hodnocení na základě níže uvedených předem stanovených kritérii hodnocení.
 
Ćím lépe proto formulujete v žádosti právě tématické oblasti vztahující se k naplnění některých z těchto kritérií, tím větší šanci máte na úspěch.
 • Přínos projektu – Jak váš projekt přispívá k naplnění rozvoje a propagace ultimate frisbee?
 • Cílová skupina – Kolik lidí a jakým způsobem bude ovlivněno vašim projektem? Jaká je věková kategorie cílové skupiny?
 • Praktická proveditelnost projektu – Víte jak dosáhnete daných cílů? Jste schopný projekt dotáhnout do zdárného konce? Máme dostatek lidských ztrojů a motivace projekt dotáhnout?
 • Hospodárnost – Jsou prostředky využity nejlepším možným způsobem? Jsou nějaké další zdroje pro podporu projektu?
Služby ČALD
 • jednorázová konzultace před podáním projektu s minigrantovou komisí (Petrem Kotěšovcem nebo Míšou Čarktovou) na e-mailu minigranty@cald.cz
 • možnost využít průběžné konzultace při obdržení podpory od ČALD, tuto možnost doporučujeme využít zvlášť v případě, že váš projekt je dlouhodobějšího charakteru
 • propagace vašeho projektu skrze kanály ČALD a portál frisbee.cz v případě dodaní podkladů z vaší strany (web, mailing list, facebook stránka ČALD)
 • na základě definované potřeby také další nefinanční materiální podporu s ohledem na dostupné materiály v době žádosti – zapůjčení disků, vybavení na hřiště apod. a tiskové propagační a metodické materiály
Vyúčtování příspěvku
Nejpozději do 3 měíců po skončení projektu musí žadatel poskytnout podklady pro vyúčtování (faktury, účtenky, doklady). Přesné vymezení podkladů pro vyúčtování a typ smlouvy mezi ČALD a příjemcem Minigrantu bude upřesněno.
 
V případě dotazů ohledně vypracování projektů nás můžete kontaktovat na e-mailovou adresu minigranty@cald.cz